Văn bản pháp quy

Quyết định số 150  Về việc công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 tỉnh Phú Yên

Quyết định số:150 /QĐ-STNMT, ngày 16/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố kết quả
kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 tỉnh Phú Yên.

Xem Quyết định số 150 tại: Đây

Đính kèm biểu 1 tại: Đây

Đính kèm biểu 2 tại: Đây

Đính kèm biểu 3 tại: Đây

Đính kèm biểu 4 tại: Đây

Quyết định số 150 Về việc công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 tỉnh Phú Yên.

Quyết định số:150 /QĐ-STNMT, ngày 16/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố kết quả
kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 tỉnh Phú Yên.

Xem Quyết định số 150 tại: Đây

Đính kèm biểu 1 tại: Đây

Đính kèm biểu 2 tại: Đây

Đính kèm biểu 3 tại: Đây

Đính kèm biểu 4 tại: Đây

Triển khai công văn số 2404/STNMT-VPĐK Về việc phối hợp chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng đầu cơ đẩy giá đất; ủy quyền làm các thủ tục đất đai.

Công văn số 2404/STNMT-VPĐK, ngày 13/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc phối hợp chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng đầu cơ đẩy giá đất; ủy quyền làm các thủ tục đất đai.

Xem công văn số 2404 tại: Đây

Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 Về việc Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020. Xem chi tiết Quyết định tại đây.