Bảng giá đất

ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT Tên đường VT1 VT2 VT3 VT4