Giới thiệu

Trang bản đồ giá đất trực tuyến của thành phố Tuy Hòa được xây dựng dựa trên Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo số 1482/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 về việc thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý giá đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”. Trang giá đất trực tuyến được xây dựng trên nền tảng GIS kết hợp giá đất được tính theo giá đất nhà nước do UBND tỉnh Phú Yên ban hành theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày ngày 21 tháng 01 năm 2020 ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. 

Thông qua trang này giúp nhà quản lý cập nhật và quản lý giá đất dựa trên nền tảng GIS. Giúp người dùng có thể khai thác thông tin giá đất dễ dàng và thuận lợi trên các thiết bị có kết nối internet.